παιχνίδι τρένο πάνω σε έπιπλο

Κανονισμοί λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Κανονισμοί λειτουργίας παιδικών σταθμών, με τροποποιήσεις και συμπληρώσεις διατάξεων, όπως προβάλλονται από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ):

 Χρήσιμος σύνδεσμος με αναζήτηση φράσης "παιδικός σταθμός" στο παραπάνω ιστότοπο.

Υ.Α. Π1β/Γ.Π. 146231/06/2007 (ΦΕΚ 226/Β'/23.2.2007)

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της απόφασης Π2β/οικ.2808/97 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα (645/Β):

Δείτε το pdf στο ΦΕΚ 226Β_07 (505 Kb)

  __________

 

 Υ.Α. Πιβ/Γ.Π. οικ. 116847/2002 

Προϋποθέσεις ίδρυσης & λειτουργίας Βρεφονηπιακών σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές επιχειρήσεις του άρθ. 277 και επόμενα του Δημοτικού και κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

Δείτε το pdf στο ΦΕΚ 1519Β_02 65 (Kb)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

(άρθ. 1): Ορισμός–Σκοπός των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας

(άρθ. 2): Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας

(άρθ. 3): Τεχνικές προδιαγραφές

(άρθ. 4): Κριτήρια επιλογής παιδιών

(άρθ. 5): Εγγραφή παιδιών : (άρθ. 5)

(άρθ. 6): Προσωπικό : (άρθ. 6)

(άρθ. 7): Καθήκοντα προσωπικού : (άρθ. 7)

(άρθ. 8): Ιματισμός προσωπικού : (άρθ. 8)

(άρθ. 8): Τροφοδοσία : (άρθ. 9)

(άρθ. 11): Ευθύνες : (άρθ. 11)

(άρθ. 12): Τηρούμενα βιβλία : (άρθ. 12)

(άρθ. 13): Έλεγχος : (άρθ. 13)

  __________

 

 Υ.Α. 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β`/22.4.2002)

Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών

 Δείτε το pdf στο ΦΕΚ 149Β_02 (86 Kb)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

(άρθ. 1): Έκταση εφαρμογής κανονισμού

(άρθ. 2): Σκοπός Παιδικών & Βρεφονηπιακών σταθμών

(άρθ. 3): Όργανα διοίκησης

(άρθ. 4): Συμμετοχή γονέων & εκπροσώπων των εργαζομένων

(άρθ. 5): Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου -Συνεδριάσεις

(άρθ. 6): Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

(άρθ. 7): Δικαίωμα εγγραφής & εγγραφή παιδιών

(άρθ. 8): Διακοπή φιλοξενίας

(άρθ. 9): Πόροι του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου

(άρθ. 10): Μεταφορά παιδιών

(άρθ. 11): Λειτουργία Σταθμών

(άρθ. 12): Συγκρότηση Σταθμών σε τμήματα

(άρθ. 13): Ιατρική παρακολούθηση

(άρθ. 14): Ημερήσια απασχόληση παιδιών

(άρθ. 15): Διατροφή παιδιών

(άρθ. 16): Προσωπικό

(άρθ. 17): Γενικά καθήκοντα προσωπικού

(άρθ. 18): Ειδικά καθήκοντα & αρμοδιότητες προσωπικού

(άρθ. 19): Ειδικοί κανόνες για το προσωπικό

(άρθ. 20): Προϋπολογισμός –Διαχείριση-Έργα- Προμήθειες

__________

 

Υ.Α. Π2β/οικ.2808/1997 (ΦΕΚ 645/Β`/31.7.1997)

Προυποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.

 Δείτε το pdf στο ΦΕΚ 645Β_97 (1014 Kb)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα:

(άρθ. 1): Ορισμός, Σκοπός

(άρθ. 2): Άδεια ίδρυσης

(άρθ. 3): Άδεια λειτουργίας

(άρθ. 4): Δυναμικότητα μονάδας ΦΠΑΔ

(άρθ. 5): Κτιριολογικό πρόγραμμα –Τεχνικές, λειτουργικές προδιαγραφές

(άρθ. 6): Κατασκευαστικές διατάξεις

(άρθ. 9): Προσωπικό

(άρθ. 10): Τροφοδοσία

(άρθ. 12): Ευθύνες

(άρθ. 13): Τηρούμενα βιβλία

(άρθ. 14): Εγγραφή παιδιού

(άρθ. 15): Κυρώσεις

 

Τροποποιήθηκε από:

Υ.Α. Π1β/Γ.Π. 146231/06, (226/Β/23.2.07)

Αρχείο Adobe AcrobatΦΕΚ 226Β_07 (Μέγεθος: 505 Kb)«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της απόφασης Π2β/οικ.2808/97 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα (645/Β)»

__________

 

 Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α`/13.6.1994)

Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξει.

 Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

(άρθ. 41): Αρμοδιότητες ΟΤΑ πρώτης βαθμίδας

(άρθ. 41 §1 ιε): Έλεγχος ηχορύπανσης

(άρθ. 42): Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

Δείτε το pdf στο ΦΕΚ 90Α_94 (4512 Kb)

 

babytips logo 220x70

To Babytips.gr είναι η πύλη πληροφοριών των νέων γονιών!

Βρείτε ιδέες για παιχνίδια, για δημιουργικές δραστηριότητες, ενημερωθείτε για την επικαιρότητα, για ιατρικά θέματα, για διατροφή, ανάπτυξη, ταξίδια κ.α.

Σας καλωσορίζουμε!